ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG

Điều khoản sử dụng Website này là những quy định về quyền và nghĩa vụ của Người sử dụng khi truy cập và sử dụng các thông tin, dịch vụ trên Website của www.fimexcare.com.vn.

Điều khoản sử dụng Website  là những điều kiện và điều khoản mà Người sử dụng truy cập và sử dụng trang web www.fimexcare.com.vn  tuân thủ và thực hiện. Người sử dụng sử dụng Website phải hiểu rằng đã đọc,hiểu rõ, đồng ý và cam kết thực hiện đúng những quy định sử dụng của www.fimexcare.com.vn tại điều khoản sử dụng website này.

Quyền sở hữu và điều khoản quy định người dùng truy cập website :

1. Tất cả các nội dung của website www.fimexcare.com.vn này và các quyền sở hữu trí tuệ liên quan đến trang thông tin, hình ảnh được đăng tải trên www.fimexcare.com.vn đều thuộc quyền sở hữu hợp pháp của TRUNG TÂM DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI FIMEXCO. TRUNG TÂM DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI FIMEXCO có toàn quyền thêm, xoá hoặc sửa đổi bất kỳ nội dung nào trên website này vào bất cứ thời điểm nào mà không cần thông báo.

2. Người sử dụng có quyền sử dụng tài nguyên trên website nhưng không nhằm mục đích kinh doanh. Khi sử dụng bất kỳ thông tin nào từ www.fimexcare.com.vn, người sử dụng phải trích dẫn nguồn gốc từ www.fimexcare.com.vn để đảm bảo quyền sở hữu trí tuệ của chúng tôi . Bất kỳ việc sử dụng nào khác trái với quy định, bao gồm việc sao chép, sửa đổi, tái xuất bản một phần hay toàn bộ, truyền tải, phân phối, cấp phép, bán hay xuất bản bất cứ tài liệu nào đều là trái phép nếu không được sự chấp thuận trước bằng văn bản của TRUNG TÂM DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI FIMEXCO.

3. TRUNG TÂM DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI FIMEXCO sẽ nỗ lực tối đa để đưa ra thông tin chính xác và cập nhật liên tục trên website www.fimexcare.com.vn này nhưng không đảm bảo về  sự hoàn chỉnh hoặc sự kịp thời của những thông tin đó.

4. TRUNG TÂM DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI FIMEXCO không chịu trách nhiệm trong bất kỳ trường hợp nào về những thiệt hại trực tiếp hay gián tiếp xảy ra khi người sử dụng truy cập website www.fimexcare.com.vn nhưng không truy cập được hoặc không tải được thông tin cần tìm, hoặc bị trì hoãn hoặc chậm trễ về mặt thời gian.

5. Sản phẩm và dịch vụ được trình bày trong website www.fimexcare.com.vn không mặc nhiên có hiệu lực vào mọi thời điểm và tại mọi địa điểm. Sự giới thiệu sản phẩm hay dịch vụ trong website www.fimexcare.com.vn không ám chỉ rằng sản phẩm hay dịch vụ đó sẽ có hiệu lực tại thời điểm và địa điểm của người sử dụng.

6. Chúng tôi có quyền thay đổi giá sản phẩm, thay đổi dịch vụ mà không cần báo trước. Chúng tôi có quyền từ chối hoặc hủy đơn hàng của quý khách vì bất kỳ lý do gì liên quan đến lỗi kỹ thuật, hệ thống một cách khách quan vào bất kỳ lúc nào. Chúng tôi cố gắng cung cấp thông tin giá cả chính xác nhất cho người tiêu dùng . Tuy nhiên, đôi lúc vẫn có sai sót xảy ra, ví dụ như trường hợp giá sản phẩm không hiển thị chính xác trên trang web hoặc sai giá, tùy theo từng trường hợp chúng tôi sẽ liên hệ hướng dẫn hoặc thông báo hủy đơn hàng đó cho quý khách. Chúng tôi cũng có quyền từ chối hoặc hủy bỏ bất kỳ đơn hàng nào dù đơn hàng đó đã hay chưa được xác nhận hoặc đã thanh toán.

7. Các thông tin trên website www.fimexcare.com.vn không phải là một văn bản chào hàng hay thuyết phục đối với bất kỳ ai. Các thông tin này cũng không nhằm mục đích quảng cáo, quyết định đầu tư, tư vấn hoặc tuyên truyền thông tin nào sai với quy định của pháp luật hiện hành .

Các quy định khác:

– TRUNG TÂM DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI FIMEXCO có quyền xây dựng, sửa đổi, bổ sung bản Điều khoản sử dụng Website www.fimexcare.com.vn hoặc quy định sử dụng từng nội dung cụ thể của website tại bất cứ thời điểm nào theo yêu cầu của việc quản lý và vận hành website mà không có nghĩa vụ thông báo cho người sử dụng.

–  Những quy định sử dụng mới này sẽ có hiệu lực ngay lập tức khi được đăng tải trên Website và được hiểu là đã có sự chấp thuận và tuân thủ của người sử dụng khi người sử dụng truy cập website.

TRUNG TÂM DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI FIMEXCO